انگلیسی
شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

علی اوجاقی                           

مرتبه علمی: مربی پایه 9

پست الکترونیکی : A_ojagi2005@yahoo.com

 

Home

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ اخذ مدرک

کارشناسی ارشد

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

دانشگاه تهران

تهران

ایران

1383

کارشناسی

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

دانشگاه تبریز

تبریز

ایران

1378

عنوان پایان نامه فوق لیسانس :تاثیر فعالیتهای ورزشی هوازی وبی هوازی بیشینه برمیزان آنزیمهای LDH,CK سرم مردان غیرورزشکار

عنوان رساله دکتری :...........................

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.